ஒரு கேம்பிலிருந்து விடுவித்து மற்றொரு கேம்பில் பிடித்த வைத்து நாடகம் ஆடும் சிங்கள அரசு

இந்த நாடகத்தின் சூத்திரதாரியாக கருணாநிதி, இந்த எம்.பி குழு சென்று வந்து அனைவரையும் விடுவித்த மாதிரி மக்களை ஏமாற்றுகிறது. ராச பக்சே விருப்பபடி அவர்கள் முள்கம்பியின் உள்ளே இன்னும். காங்கிரஸின் விருப்பபடி உலக நாடுகளுக்கு தமிழர்கள் அனைவரும் ந்லம் என்று அறிவிக்க ஒரு வாய்ப்பு.

இதோ ஒரு நண்பர் அது குறித்து தனது கருத்தினை தெரிவித்துள்ளார்

Please don't believe the tamils getting back. As a tamil civilian i experienced so many lies from Sri Lankan Sihala government. This is not new for us. Sinhala government is very clever and expert in the field of fooling and cheating. Other than tamils from Sri Lanka only understand because of own experience. We heard people are released from IDP camps from news or newspapers. But after that we don't know what is happening. In few days before some amount of people were realessed from IDP camps. From the amount, some of them were trapped in different IDP camps in different places. Even north also, government established some camps for them. Some of the people were released from camps and sent to the army or navy camps. Actually, government is sending people to different camps under the name of releasing the people.
Another thing, some are released and sent to the place which they don't know the place before. I heard this from my relatives. The released people doesn't have anything they don't have money, and memory also. Please don't believe these sinhalese government.
Thank you
Pavallam

Posted in Labels: |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails