13.5% சம்பள உயர்வு 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை

அண்மையில் நண்பர் ஒருவர் அனுப்பிய இ-மெயிலிலே இந்த செய்தி, உண்மையா பொய்யா என தெரியவில்லை. (தமிழர்களுக்கு இந்த சம்பள உயர்வு உண்டா இல்லையா எனத தெரியவில்லை, தெரிந்தவர்கள் விவரம் சொல்லவும்)


Hai Friends

Good News!!!!!

Finance minister P. Chidambaram has approved a Bill which comes into effect on 01.04.2009 and it states that all Privately Held companies need to give a minimum salary increment of 13.5 % to all employees every six months.
This comes as a relief to petitioners appealing against the growing work hours in the Privately Held organizations and which do not have a proper system to check overtime. The bill also mentions that all employees be provided 20 days of casual leave every year. Please see the attached document for the list of companies which will be brought under the umbrella of the Bill in the first round of implementation.

And if the name of your company features in the list, kindly circulate this mail among your colleaguesourceT000 025DE ....

Posted in |

1 comments:

  1. Anonymous Says:

    P. Chidambaram is not the Finance minister,. He is now Home Minister and Finance ministry is held by Dr. Manmohan sing

    Soooooo.. It is purly a rumor....

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails