தமிழர்களின் உணர்வுகளுக்கு இந்தியா மதிப்பளிக்கிறதா?

சமீபத்தில தமிழக தலைவர்களை கோமாளி என்று சொன்ன கோமாளியை எதிர்த்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது. இது குறித்து ஒரு ஆய்வு காணோளி.

Posted in |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails