தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் என்பது வெறும் மண் மீட்பு போராட்டம் மட்டுமல்ல

அண்மையில் படித்த ஒரு கட்டுரை, மிக அருமையான முறையில் ஈழப்போராட்டம் குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் என்பது வெறும் மண் மீட்பு போராட்டம் மட்டுமல்ல, அடிமைத்தனம், மொழி மீட்பு, நெறி மீட்பு மற்றும் பல, மேலும் படிக்க விரும்பினால்

http://www.tamilnaatham.com/articles/2008/sep/special/sabesan20080923.htm

Posted in |

0 comments:

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails