ஒருதரம் உங்களின் கண்களால் பார்த்தபின் சொல்லுங்கள் இன்னும் பொறுக்க வேண்டுமா?

Posted in |

1 comments:

  1. Anonymous Says:

    sinhala naayai...

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails